Més indústria per a una economía més estable

4) DIRECCIÓ GENERAL D’INDUSTRIA I ENERGIA
4.1) PROGRAMA 72220 Política Industrial
A. Principals actuacions realitzades al llarg de la present legislatura:
1. PLA ESTRATÈGIC DE LA INDÚSTRIA VALENCIANA
– Redacció del document bàsic del PEIV (col·laboració de més de 500 actors, treball bottom up) http://www.indi.gva.es/web/industria-e-i-d-i/estrategia-politica-industrial
– Definició de la gobernança del PEIV: constitució de 15 Meses Sectorials (+1 transversal), Comitè Tècnic i Comissió Interdepartamental.
– Redacció del document Reptes Estratègics PEIV i recull en una Taula de les actuacions prioritzades pels sectors. Els distints òrgans del Consell ja han realitzat actuacions en 2018 i han inclòs les prioritzacions en la proposta de pressupostos de 2019 (prop de 300 milions d’€).
– Ajudes implantació del PEIV (pimes -per a millorar la competitivitat i sostenibilitat- i associacions empresarials sectorials i multisectorials comarcals -industrialització-). Per dos anys consecutius a través de convocatòria anticipada. En 2018 més de 19,5 milions d’€. En 2019, prop de 35,5 milions d’€.
2. LLEI D’ÀREES INDUSTRIALS
– Aprovació de la Llei de gestió, modernització i promoció d’àrees industrials de la Comunitat Valenciana (Llei 14/2018, de 2 de juny, de la Generalitat).
– Aprovació d’un model d’estatuts per a les Entitats de Gestió i Modernització -EGMs-.
– Redacció dels possibles itineraris per a constituir-se en EGM.
3. PLA D’ACCIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL
– Constitució del Consell Valencià de Coordinació de la Seguretat Industrial. Definició d’actuacions a realitzar. Seguiment i actualització de la normativa vigent. Vigilància de mercat de productes industrials. Agilització i simplificació de tràmits administratius (constitució de Grup de Treball).
– Desplegament de campanyes de difusió i conscienciació de la seguretat industrial. En 2018 es van destinar 400 mil euros i en 2019, 500 mil.
4. Suport a la inversió, el desenvolupament i la innovació industrial:
– CONVENI PLATJA DE VIES ALMUSSAFES. Adequació de la terminal logística de l’àrea industrial d’Almussafes per a la seua connectivitat amb el corredor mediterrani. S’han destinat ja més de 2,8 milions d’euros.
– CONVENI FDI. Desenvolupament i la modernització de les infraestruct. aèries que permeten unir els proveïdors del parc empresarial amb la línia de producció FORD.
– CONVENIS FORD ESPAÑA. Projectes de recerca i desenvolupament, mobilitat sostenible, inversions mediambientals i d’eficiència energètica.
– CÀTEDRA D’INNOVACIÓ CERÀMICA. Suport amb 15 mil euros en 2018.
– CONVENI CONSELL DE CAMBRES DE COMERÇ I NAVEGACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA: accions de sensibilització, divulgació i formació de la millora empresarial (més de 400 mil euros).
– CONVENI REDIT: suport als IITT (204 mil euros).
– CONVENI QUALICER: (20 mil euros).
– Ajudes per al foment de la inversió industrial per les empreses a la comarca del Camp de Morvedre
5. Liberalització del servei de verificació metrològica a la Comunitat Valenciana (Resolució del contracte concessional).
6. Estudi de tarifes d’Inspecció Tècnica de Vehicles conforme a costos i sol·licitud de la supressió de la inspecció sonora autonòmica.

B. Actuacions a desenvolupar, previstes, o bé ja en fase d’inici:
1. DESPLEGAMENT PEIV
– Desplegament i seguiment del PEIV, definició d’indicadors. Realització d’accions rellevants (INDUSTRIALITZA’T, Conferència Metropolitana).
– Suport al teixit industrial, associatiu i entitats que gestionen i/o promoguen la gestió d’àrees industrials (35,45 milions d’euros en 2019) (DOGV núm. 8456 de 03.01.2019 i núm. 8461 de 10.01.2019).
2. DESENVOLUPAMENT LLEI D’ÀREES INDUSTRIALS
Facilitar i aconseguir la constitució d’EGMs. Aprovació de la primera classificació en 3 categories de totes les àrees industrials de la Comunitat Valenciana. Creació del Registre d’EGMs.
3. PLA D’ACCIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL
Desplegament de la 2a campanya de difusió i conscienciació de la seguretat industrial, i tramitació dels convenis necessaris per això (500 mil euros en 2019).
4. Suport a la inversió, el desenvolupament i la innovació industrial:
– CONVENI PLATJA DE VIES ALMUSSAFES. S’han compromès fins a 2021 quasi 7,2 milions d’euros.
– Previst per al 2019: CONVENIS FDI (més de 2 milions d’€), FORD Espanya (més de 18 milions d’€), CÀTEDRA D’INNOVACIÓ CERÀMICA (15 mil euros).
5. Proposta d’actualització de TARIFES d’ITV.

Els comentaris estan tancats.