Protegim el xicotet comerç

A. Principals actuacions realitzades al llarg de la present legislatura:
1. HORARIS COMERCIALS I ZGAT. ACORD DE LA LLOTJA
Aquest ha estat un dels aspectes que han acaparat més esforços. Resumidament, es va arribar a un acord entre operadors i agents del comerç, conegut com Acord de la Llotja, que es va reflectir en la Llei 3/2018, de 16 de febrer, de la Generalitat, per la qual es modifiquen els articles 17, 18 i 22, i la disposició transitòria quarta, de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana.
Aquesta llei conforma un règim d’obertura general de fins 11 dies, així com dos models de ZGAT (una d’estiu i una altra de 40 dies), amb certes especialitats de València i Alacant.
2. PATSECOVA
S’ha avançat molt en la redacció del PATSECOVA. En aquests moments, a falta de la Declaració Ambiental i Territorial Estratègica (DATE), només caldrà efectuar la tramitació com a decret, per la qual cosa es preveu que cap a final de la legislatura estiga aprovat.
3. RESCAT I REGULARITZACIÓ DE LES INSTITUCIONS FIRALS
Per solucionar la situació de fallida tècnica de les fires de València (FMI) i Alacant (IFA), es van aprovar sengles decrets-llei (ambdós DOGV 15/01/2018):
– DECRET LLEI 7/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual s’habiliten els procediments i autoritzacions necessàries per a la subrogació de la titularitat del deute financer de la Fira Mostrari Internacional de València I de la Institució Firal Alacantina, i el seu procés de reestructuració.
– DECRET LLEI 8/2017, de 29 de desembre, del Consell, de modificació de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, en matèria de promoció de fires comercials oficials com a servei d’interés general autonòmic.
4. DECRET CAMBRES/ELECCIONS
Aprovació i publicació del Decret 126/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el reglament de les cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis I Navegació de la Comunitat Valenciana I del seu Consell (DOGV de 2 d’octubre de 2017)
Procés electoral en les cinc cambres de comerç valencianes: València, Alacant, Castelló, Alcoi i Oriola. Entre el 2 d’octubre de 2017 i 1 de març de 2018 es va desenvolupar el procés electoral i els plens de les Cambres es constituïren totes abans de l’1 de juny de 2018.
5. CANVIS EN LLEI DE COMERÇ / TEXT REFÓS
La normativa legal sobre comerç a la Comunitat Valenciana es troba en la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana. Durant aquesta legislatura s’ha modificat diverses vegades:
– DECRET LLEI 1/2016, de 26 de febrer, del Consell, de modificació del Decret Llei 1/2015, de 27 de febrer, del Consell, d’horaris comercials en la Comunitat Valenciana, i de la llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana. [2016/1373] (DOGV núm. 7731 de 01.03.2016)
– LLEI 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat. [2017/12191] (DOGV núm. 8202 de 30.12.2017)
– DECRET LLEI 8/2017, de 29 de desembre, del Consell, de modificació de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, en matèria de promoció de fires comercials oficials com a servei d’interés general autonòmic. [2018/322] (DOGV núm. 8212 de 15.01.2018)
– LLEI 3/2018, de 16 de febrer, de la Generalitat, per la qual es modifiquen els articles 17, 18 i 22, i la disposició transitòria quarta, de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana. [2018/1587] (DOGV núm. 8237 de 19.02.2018)
Aquesta situació ha motivat que les Corts encomanaren al Consell la redacció d’un Text Refós, que ara es troba en fase de dictamen pel Consell Jurídic Consultiu i, per tant, a punt de poder ser aprovat mitjançant decret Legislatiu pel Consell.
6. CREACIÓ D’UN NOU REFERENCIAL D’EXCEL·LÈNCIA DE MERCATS MUNICIPALS
ORDRE 11/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es regula el procediment de concessió del reconeixement de l’eficiència i excel·lència dels mercats municipals de la Comunitat Valenciana: mercats excel·lents (DOGV 17/07/2018).
Declarats dos mercats com a excel·lents en la convocatòria de 2018: El de Sant Roc d’ALcoi i el municipal d’Ibi.
7. AUGMENT SUPORT A AGENTS DEL COMERÇ: EMPRESES, ASSOCIACIONS, I AJUNTAMENTS
Les subvencions atorgades per aquesta direcció general han tingut dues fites normatives, en compliment de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions:
– ORDRE 14/2016, de 5 d’agost, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania.
– ORDRE 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania.
En aquests anys, el pressupost d’ajudes ha passat de 7 milions, 46 mil € en 2016 a 10 milions 651 mil € en 2019 en el Programa 761.10, excloses les transferències pels convenis signats per al finançament de l’ampliació de la Fira Mostrari Internacional de València.
8. ARTESANIA
Potenciació de l’artesania amb la reorientació del centre d’Artesania, amb la col·laboració de les associacions d’artesans i artesanes. Posada en marxa de les exposicions itinerants. Premis d’Artesania amb un nou enfocament (p.ex. Premi Dona Artesana).
B. Actuacions a desenvolupar , previstes , o bé ja en fase d’inici:
1.PATSECOVA
Un cop aprovat i publicat el PATSECOVA, cal desenvolupar-lo a través de diversos instruments urbanístics. A més, cal efectuar la revisió de les dades dels documents propositius en el termini de dos i cinc anys, respectivament.
2. Reglament d’horaris
Pendent de tramitar, a l’espera de l’aprovació del Text Refós de la Llei de Comerç. A falta del tràmit de dictamen pel Consell Jurídic Consultiu.
3. Decret de regulació dels preus sotmesos a autorització (Comissió de Preus)
5.2) PROGRAMA 44310 Protecció dels Consumidors i Qualitat dels bens i serveis
A. Principals actuacions realitzades al llarg de la present legislatura:
1. Modificació de la Llei 1/2011, de 22 de març, pel qual s’aprova l’Estatut dels Consumidors I Usuaris de la Comunitat Valenciana, per a introduir la Disposició Addicional Segona, que estableix l’obligació de les gasolineres de disposar d’una persona responsable dels serveis en horari diürn, per garantir els drets de les persones usuàries, en especial atendre les persones amb diversitat funcional.
Introduïda per la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, etc, per a 2016.
Derogada pel Decret-llei 1/2018, de 2 de febrer, del Consell (DOGV 2/2/2018), a la vista del procediment obert per la Comissió Europea mitjançant la Direcció General del Mercat Interior, Indústria, Emprendiment i Pimes.
Re-introduïda per la Llei LLEI 27/2018, de 27 desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat (DOGV 28/12/2018).
2. Concurs Consumópolis
S’han efectuat convocatòries en la fase autonòmica tots els anys.
3. Taxa rosa
S’ha licitat i adjudicat el contracte a una empresa consultora i d’enquestes d’opinió per a la realització d’un estudi sobre la possible existència de la taxa rosa.

B. Actuacions a desenvolupar , previstes , o bé ja en fase d’inici:
1. Modificació normativa Consell de Consumidors
Pendent d’estudi per a una possible confluència amb la normativa de l’Observatori del Comerç.
2. Taxa rosa
Cal desenvolupar les actuacions pendents per a l’estudi sobre l’existència de la taxa rosa. Una vegada amb les conclusions de l’estudi, determinar la necessitat de fer campanyes que puguen contrarestar els possibles efectes negatius d’aquesta.