Un compromís amb l’emprenedoria, el cooperativisme i l’economia social

Principals actuacions realitzades al llarg de la present legislatura:
1. Actualització de la regulació del Consell Valencià del Cooperativisme: S’ha aprovat el Decret 206/2017, de 15 de desembre, regulador del Consell valencià del Cooperativisme, que substitueix al Decret 228/1996, que no responia a l’actual legislació cooperativa.
L’actualització s’ha estés a l’aprovació d’un nou Reglament intern de funcionament del Consell i a la dels reglaments de conciliació, mediació i arbitratge, tots ells ja publicats en el DOGV.

2. Pla Biennal de Suport i Foment del Cooperativisme. En 2017 es va aprovar pel Consell Valencià del Cooperativisme el primer dels plans biennals que ordena establir la legislació cooperativa vigent des de juliol de 2014. El Pla, contingut en el document “Fent Cooperatives 2018-2019” contempla, per primera vegada, totes les actuacions de la Generalitat i els seus departaments vinculades amb el foment del cooperativisme o que incideixen especialment en l’activitat de les cooperatives valencianes. Per a fer front a les previsions del mateix no recollides en altres línies pressupostàries s’ha creat una línia de subvenció específica, dotada en 2019 amb 1 M € i s’estan reformulant les ordres de bases de les ajudes.

3. S’ha introduït la gestió electrònica i telemàtica en l’operatòria del Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, fent accessibles per aquesta via els tràmits més freqüents i possibilitant l’obtenció de les certificacions registrals més sol·licitades. A dit objecte s’ha creat OVES, Oficina Virtual de la Economia Social, que acollirà en un futur totes la tramitació vinculada a cooperatives i societats laborals.

4. S’ha elaborat un “Informe sobre empreses i entitats d’economia social en la Comunitat Valenciana”, que ha servit per a quantificar la seua realitat i prendre consciència de la seua dimensió i importància per a la societat valenciana, xifrada a la fi de 2015 en 28.000 entitats, 8M de relacions societàries (una mateixa persona sol vincular-se a diverses entitats), 170.000 ocupacions directes i 12.000 M d’euros en vendes totals.

5. S’han aprovat noves ordres reguladores d’ajudes a empreses cooperatives i societats laborals i a entitats associatives i representatives d’aquestes. (O. 23/2016 i O 25/2016) A més, a través de línies nominatives en els pressupostos s’ha donat major estabilitat al finançament de l’actuació de les entitats representatives de cooperatives i societats laborals, permetent la planificació i continuïtat de la seua activitat representativa i de difusió i foment d’aqueixes formes jurídiques en la Comunitat Valenciana.

6. S’ha elaborat el Mapa de l’Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana i el seu anàlisi DAFO, a fi de descriure els nombrosos agents de l’ecosistema emprenedor valencià, els serveis que presten en cadascuna de les fases de l’emprenedoria i el seu nivell d’especialització, àmbit territorial, col·lectius objectiu i indicadors, així com les duplicitats i febleses existents, i les oportunitats de millorar la seua coordinació i viabilitat. El Mapa va ser presentat en la reunió del Ple del Consell Valencià de l’Emprenedoria de 22 de desembre de 2016.

7. S’ha elaborat el Pla Estratègic d’Emprenedoria de la Generalitat Valenciana 2019-2023 que, a partir de diversos estudis sobre la situació de l’emprenedoria en la Comunitat Valenciana, sintetitza en un únic document les característiques específiques de l’emprenedoria en la Comunitat, els trets definitoris del sistema de suport a l’emprenedoria a la regió, així com els objectius que l’Administració de la Generalitat es planteja aconseguir en aquesta matèria i les línies d’actuació a seguir, en un horitzó de mitjà termini. El Pla recull, per tant, el programa d’accions conjuntes que, amb caràcter transversal, implique a tota l’administració valenciana a través de les seues polítiques d’educació, formació, finançament, ocupació o innovació, entre altres, a fi de facilitar la creació d’empreses i el desenvolupament i consolidació d’iniciatives emprenedores en totes les seues fases. El contingut del Pla va ser presentat en la reunió del Ple del Consell Valencià de l’Emprenedoria del passat 17 de desembre de 2018.

8. S’ha estat executant el projecte iEER “Boosting Innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions to Support Young Entrepreneurs”, en el qual participa la Comunitat Valenciana, a través de la Direcció General d’Economia, Emprenedoria i Cooperativisme, des de l’any 2016, juntament amb diverses regions emprenedores europees. En la primera fase del projecte, dirigida a compartir experiències en matèria d’emprenedoria entre les regions participants a través de l’assistència a diversos Learning Camps per a conèixer els seus respectius ecosistemes emprenedors, es van identificar un total de 48 bones pràctiques, seleccionant-se 19 d’elles com Outstanding Best Practices per la seua rellevància i potencial per a ser replicada en altres regions, figurant entre les seleccionades les 6 bones pràctiques presentades per la Comunitat Valenciana. El projecte es troba actualment en la seua segona fase, consistent en la implementació d’un Pla d’Acció que conté diverses actuacions inspirades en les bones pràctiques identificades en la primera fase del projecte i dirigides a enfortir els ecosistemes emprenedors regionals.

9. S’han executat els convenis amb les cinc universitats públiques corresponents al “Campus de l’Emprenedoria Innovadora”, dirigits al desenvolupament d’activitats formatives i d’investigació orientades cap al coneixement i difusió permanent de l’emprenedoria i la innovació com a element coadjuvant per a la creació d’ocupació, així com els convenis per al foment de l’emprenedoria científica, amb els principals centres i organismes d’investigació de la Comunitat Valenciana, per a l’impuls d’activitats de valoració i visualització per a la transferència d’innovacions que faciliten l’emprenedoria científica com a principi generador d’ocupació.

10. S’han executat convenis per al foment de l’emprenedoria social i del finançament d’iniciatives socials, dirigits a promoure les iniciatives d’emprenedoria social en la Comunitat i a la promoció i gestió de finances ètiques i alternatives per a empreses i entitats d’economia social, així com convenis per al foment de l’emprenedoria rural, per a donar suport a accions de promoció, motivació i difusió de l’esperit emprenedor en l’àmbit rural.

11. S’han executat convenis per al suport a la consolidació i creixement empresarial, amb el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament d’accions de sensibilització, divulgació i formació, potenciant la innovació en les empreses que permeten aconseguir els seus objectius de consolidació i creixement a través de la posada en marxa de Plans de Consolidació Empresarial, i amb l’Associació de Joves Empresaris de la Comunitat Valenciana per al suport d’accions d’assessorament i acompanyament a joves per a la consolidació i el creixement empresarial.

B. Actuacions a desenvolupar, previstes, o bé ja en fase d’inici:
1. Subscripció d’un Conveni de Col·laboració amb el Col·legi Notarial de la Comunitat Valenciana, per a interoperabilitat de les seues plataformes informàtiques amb els registres de cooperatives i societats laborals.

2. Modificació de les ordres 23/2016 i 25/2016, per a adaptar-les a Fent Cooperatives i aprovació d’una nova Ordre d’ajudes que establisca subvencions per a les cooperatives que no poden acollir-se a les anteriors.

3. Redacció i aprovació d’un nou decret regulador del Registre de Cooperatives, que substituïsca al vigent de 1986, superat per les normes i la realitat tecnològica actuals.

4. Redacció i aprovació del II Pla Biennal de Suport i Foment del Cooperativisme, per als exercicis 2020 i 2021.

5. Creació de la web del Consell Valencià del Cooperativisme.

6. Difusió dels nous reglaments de conciliació, mediació i arbitratge del Consell valencià del Cooperativisme i celebració de Jornades Tècniques sobre els mateixos

7. Implantació del Canal d’Accés Únic com a plataforma informàtica per al registre dels serveis proveïts per les entitats de l’ecosistema emprenedor.

8. Organització de la jornada de presentació del Pla Estratègic d’Emprenedoria de la Generalitat Valenciana 2019-2023

9. Execució i implementació del Pla Estratègic d’Emprenedoria de la Generalitat Valenciana 2019-2023, i gestió administrativa de la Comissió Executiva del Consell Valencià de l’Emprenedoria, com a òrgan encarregat de la supervisió i seguiment del Pla.

10. Execució de les actuacions del Pla d’Acció del projecte iEER i participació en les diferents reunions de seguiment, així com en la conferència final del projecte.

11. Coordinació i seguiment, juntament amb la Universitat de València, de la implementació de l’Acció Pilot “Aula Emprén” a les regions partners del iEER, com a la Comunitat Valenciana actua com a líder de l’acció pilot.

12. Impuls per a la creació i funcionament de les noves oficines de Punts d’Assessorament per a Emprenedoria (PASE)