El canvi de model energètic ja està en marxa

4.2) PROGRAMA 73110 Energia
A. Principals actuacions realitzades al llarg de la present legislatura:
MINERIA
1. Reactivació de la Taula de la Mineria (GT Permanent) el 29.06.2016, paralitzada des de 2012, com àmbit de diàleg dels sectors productius miners i les distintes conselleries involucrades en el desenvenvolupament miner.
2. Tramitació nova llei de mineria sostenible en la CV, reconduïda a Pla d’Acció Integral de la Indústria Extractiva de la CV d’acord amb el Document del Seminari del Consell a Castalla – Biar, estiu 2018.
3. Confiscació de garanties econòmiques de restauració per a la execució subsidiària de plans de restauració miners. Per primera vegada en la història autonòmica el pressupost contempla en el capítol VI un ingrés de 1 M€ per tal finalitat. Amb esta mesura la conselleria contribuirà de forma eficaç a una mineria sostenible fent complir el que disposa la legislació en matèria de restauració.
4. Atorgament de drets miners per a la investigació i explotació de recursos minerals, per a garantir el subministrament de matèries primes minerals a les indústries consumidores/transformadores de la CV (taulell, marbre, etc.) .
5. Proposició d’una nova redacció de la LOTUP (art 197.c), finalment aprovada, fent que l’ús miner siga possible en sòl rural sense cap protecció, llevant tramitacions que s’havien mostrat ineficaços i que .
6. Explosius. Tornada a l’Estat d’una competència històrica (des de 1992) que estava exercint la CV (única a l’Estat), alliberant recursos administratius.
ENERGIA
1. Modificació del PECV (Acord del Consell juliol 2017) suprimint el concurs previ. Això ha suposat la reactivació de l’interés per fer nous parcs eòlics en la CV.
2. Resolució dels procediments de parcs eòlics paralitzats des del concurs resolt en 2003 i que degueren haver-se posat en marxa el 31.12.2007 (resolta 100% la zona 4, i amb diferents avanços en les zones 5, 9, 13, 14 i 15).
3. Proposició en la modificació de la LOTUP, finalment aprovada, per a eliminar o relaxar l’exigència de DIC a les centrals elèctriques fotovoltaiques en certes zones el territori, a més d’altres articles de foment de les EERR.
4. Reorientació de la planificació de les xarxes elèctriques en zones de grans consumidors (66 kV) perquè poden reduir cost factura elèctrica (part regulada o peatge). Cas dels consumidors industrials en província de Castelló. També, con motiu de les inversions en xarxa millora de les indicadors de continuidad del subministrament (TIEPI i NIEPI).
5. Simplificació i agilitació de les tramitacions d’instal·lacions elèctriques: introducció declaració responsable per a evitar envie separates, tramitació directa pel promotor de les instal·lacions distribució han de ser cedides, procediments Autoconsum, etc.
6. Posada en marxa de tramitació telemàtica de les auditories energètiques RD 56/2016 (entorn a 5000 auditories presentades).
7. Posada en marxa (ST Bastà, ST Torrevella) o inici de la tramitació (ST Castalla, ST Sancho Llop, ST El Serrallo) previstes en el període 2008-2016 i molt necessàries per a les seues zones.
8. Supressió de la taxa (aprox. 10€) que s’exigia per plantejar una reclamació/discrepància en el sector energètic: millora protecció consumidor energètic.
9. Millora del marc regulador elèctric derogant diverses (9) disposicions en matèria de distribució.
10. Suport de la cogeneració fent propostes al Ministeri que han sigut aprovades.
11. Tornada a l’interés per les energies renovables. A l’annex estan les noves instal·lacions que s’han sigut posades en servei.
12. Modificació de la planificació de la xarxa elèctrica de transport, a instàncies d’aquesta conselleria, per a llevar de l’explotació la ST Patraix I passar-la a ST Nou Llit.
13. Coordinació e impuls de les noves sol·licituds d’instal·lacions d’EERR per mig d’un grup/comissió presidit per la SA Economia I els càrrecs equivalents de territori I medi ambient, convocat a iniciativa de la esmentada SA.

B. Actuacions a desenvolupar , previstes , o bé ja en fase d’inici:
1. contractació per a fer el nou model eòlic, d’acord amb la proposta d’agost 2018.
2. elaboració de la nova regulació d’autoconsum, una vegada el Govern de la Nació aprove el desenvolupament reglamentari del RD-L 15/2018 y RD-L 20/2018.
3. Aprovació de noves inversions de la xarxa de distribució en nivells de tensió favorable a la reducció de la seua factura elèctrica.
4. Autorització de les instal·lacions energètiques en tramitació abans indicades per la seua importància econòmica I social per als territoris respectius on radiquen.
5. Redacció del Pla d’Acció Integral de la Indústria Extractiva de la CV