Avancem en la reindustrialització del País Valencià

8) IVACE
A. Principals actuacions realitzades al llarg de la present legislatura:
1. Agenda i4.0 de la Comunitat Valenciana.
L’Agenda Indústria 4.0 de la Comunitat Valenciana té tres objectius específics: incrementar la competitivitat de les indústries mitjançant la seua transformació digital, desenvolupar i consolidar l’oferta del sector de tecnologies electròniques, informàtiques i de comunicació i establir plataformes de col·laboració entre empreses, agents d’innovació i generadors de coneixement
En desenvolupament de l’Agenda Indústria 4.0 s’han engegat convocatòries d’ajudes a empreses per a projectes de R+D+i tant en 2017 com en 2018 (DOGV de 12.04.2017 i 19.02.2018) amb una dotació per a cadascun d’aquests anys de quasi 12 milions d’euros.
Així mateix, s’ha desenvolupat la Plataforma Industria 4.0 CV. Es tracta de la configuració d’un Portal web (Portal Ai4.0-CV) que constituïsca la Plataforma de comunicació regional en matèria d’indústria 4.0, habilitant per a això un espai participatiu de promoció de l’ecosistema regional d’indústria 4.0, que permetrà disposar d’un espai per a la integració d’informació especialitzada, identificació d’habilitadors, bones pràctiques en indústries, iniciatives d’impuls a la i40 i altres àmbits d’actuació dirigits a la transformació digital de les empreses de la Comunitat.
2. En I+D+i canviem a subvencions: mes percentatge i menys bestreta
En la legislatura anterior, les ajudes a I+D+i consistien en un préstec reembossable i una subvenció que es pagava a l’empresa després de la devolució del préstec. La subvenció era com a màxim del 30% i s’abonava a l’empresa a partir del 4t any des de la concessió de l’ajuda. En aquesta legislatura, la subvenció per als mateixos programes, arriba al 45% (60% en el cas d’I+D en Cooperació).
3. Nova línia d’ajudes a IITT basada en resultats de la seua col·laboració amb empreses de la CV, amb una intensitat de la ajuda de fins al 100% dels costos elegibles.
4. Convocatòria especifica d’ajudes dirigides a Centres Tecnològics de la CV per a projectes d’I+D en l’àmbit de la Indústria 4.0 en Cooperació amb Empreses, amb 3,9 milions d’inversió en 2018
5. Pla d’Energia Sostenible de la Comunitat Valenciana 2020
El Pla naix amb uns objectius estratègics ambiciosos:
aconseguir que el 16% del consum d’energia final provinga de fonts d’energia renovables
incrementar en 260 magavats la potència elèctrica instal·lada provinent de sistemes d’autoconsum
millorar l’eficiència energètica final un 1,5% interanual
i reduir el consum energètic de la Generalitat en un 12%”.
E inclou quatre plans específics associats a cadascun dels aquests objectius:
– Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica, per a una millor utilització dels recursos energètics en cadascun dels sectors econòmics de la societat per a reduir en l’horitzó de 2020 un 20% el consum energètic.
– El Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica, Foment de les Energies Renovables i l’Autoconsum en els Edificis, Infraestructures i Equipaments del Sector Públic de la Generalitat Valenciana.
– El Pla d’Energies Renovables per a aconseguir un producció elèctrica amb energies renovables que supose el 50% de tota la potència elèctrica del nostre territori.
– El Pla d’Impuls a l’Autoconsum (Pla AutoconsumE+) que contempla mesures de suport per a particulars, empreses i entitats, preveu aconseguir una potència de 260 megavats en aquest tipus d’instal·lacions, i dotar a la major part dels edificis de la Generalitat amb instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per a aconseguir una potència total en servei de 20 megavats situada sobre cobertes d’edificis de titularitat autonòmica, repartits en al voltant d’1.000 instal·lacions. El Pla inclou:
– Plataforma web de difusió.
– Eina d’estudi potencial en edificis públics de la GV.
– Aplicació de beneficis fiscals per a particulars consistent en deducció de fins al 20% de les quantitats invertides en instal·lacions de autoconsum d’energia elèctrica o d’aprofitament de fonts energètiques renovables (aprovada per Llei 13/2016 de Mesures per a 2017; en vigor des de l’1 de gener de 2017) La base màxima de la deducció es de 8.000 euros.
– Línia de finançament de projectes, que ha suposat 4,8 milions d’euros d’esforç pressupostari al bienni 2017-2018. Es tracta de una línia de préstecs fins als 300.000 euros bonificats a interès 0% i a retornar fins a 10 anys per a les instal·lacions d’autoconsum basades en qualsevol font energètica renovable.
– i la elaboració de la Guia Pràctica destinada a projectistes i instal·ladors, presentada en setembre de 2017.
6. Xarxa de delegacions en l’exterior.
Es compta amb la presència en 24 punts geogràfics i es dóna suport en 35 mercats
Creació d’una sòlida Xarxa comercial exterior amb un total de 24 delegacions i antenes que ofereixen serveis personalitzats al teixit d’empreses exportadores, en un total de 35 mercats. Per a 2019 en tindrem 29 que donaran servei en 37 mercats.
Hem recuperat i potenciat la xarxa exterior que el Partit Popular havia desmantellada, quan va tancar 17 oficines en el 2013.

2011

2012

2013
2014
2015
2016
2017
2018
Augment
2018/2014
21
14
5
5
18
24
26
24
380%

Convé destacar, a més, que els recursos s’han utilitzat amb eficiència i eficàcia, s’ha passat de una despesa de 4,6 M€ en 2010 per a 27 oficines a 0,92 M. d’€ per a 24 oficines en 2018. D’aquesta manera, el cost mitjà per oficina s’ha reduït des de 170.000 € en el 2010, a 38.000 € per oficina en el 2018. Una reducció del 78% en el cost mitjà per oficina.
Si ho comparem en el 2014, amb un cost total de 469.000 €., resulta un cost per oficina de 93.800 €. La qual cosa ens dona que en el 2018 tenim una reducció del 60% en el cost mitjà per oficina.

 
COST TOTAL RED EXTERIOR EN €
NOMBRE OFICINES I DELEGACIONS
COST MITJÀ PER OFIC.
2010
4.596.076,11
27
170.225
2014
469.630,55
5
93.926
2018
919.172,45
24
38.299

7. Focus territorialitzat y tematitzat
FOCUS ha passat de ser un esdeveniment únic realitzat a València a un pla territorial d’accions de dinamització per a tota la Comunitat Valenciana, format per un esdeveniment central i un conjunt d’esdeveniments territorials / sectorials d’àmbit comarcal, abastant la totalitat de comarques de la Comunitat.
Aquesta estratègia de descentralització es va iniciar en 2016 amb la celebració de l’esdeveniment central a Alacant i va seguir en 2017 i 2018 realitzant els esdeveniments centrals a Castelló i Gandia respectivament.
Per part seua, els esdeveniments comarcals realitzats han sigut un total de 43 en el període 2017-2018
8. Línia per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics de la C.V.
Pla de millora i modernització dels polígons industrials, amb l’objectiu de actualitzar els espais industrials, beneficiar a empreses instal·lades i municipis i atraure la implantació de noves empreses així com vertebrar el territori. Millorant els polígons, es millora també l’eficiència de les empreses, la qualitat de vida dels treballadors i treballadores i la ciutadania, que es beneficia d’actuacions com una major vigilància, la instal·lació de fibra òptica, la millora de les infraestructures, zones verdes i de l’enllumenat i implantació de recorreguts biosaludables.
En la primera convocatòria de 2017 amb un pressupost de 23,6 M€ s’ha donat suport als projectes de millora de 70 polígons industrials de 52 municipis i 8 comarques.
Aquesta iniciativa va tenir continuïtat amb una convocatòria plurianual per als exercicis 2018-2019 amb un pressupost per a 2018 de 24,6 M€ beneficiant a 159 polígons industrials i 101 municipis, i per a 2019 compten amb un pressupost estimat de 35,5 M€, on es preveuen ajudes per a 130 polígons industrials i 76 municipis.
9. Línia d’ajudes per a la finalització de polígons industrials de la C.V. (2018-2019), posada en marxa en 2018 i amb continuació en 2019 amb una dotació 930.000 €, per a donar suport a aquells ajuntaments que han apostat pel desenvolupament de sòl industrial que siga 100% de titularitat municipal per a la implantació d’empreses que generen ocupacions i reactiven l’economia i que eviten la deslocalització empresarial i que, una vegada assumida aquesta iniciativa, no han pogut finalitzar-los per la falta de recursos a causa de la conjuntura econòmica.
10. Estalvi i eficiència energètica en els sistemes d’enllumenat públic en municipis
Amb aquesta mesura pretén facilitar l’accés al finançament als municipis de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes de la renovació dels sistemes d’enllumenat públic amb criteris d’eficiència energètica, fent accessible a aquests municipis les noves tecnologies d’il·luminació viària.
L’instrument financer consisteix en la concessió d’un préstec bonificat del 100% dels costos subvencionables del projecte, a un interés nul, sense avals ni comissions d’estudi i obertura de l’operació, a retornar en quatre anys mitjançant quotes de amortització semestrals. Així mateix, aquest instrument financer es combina amb una subvenció a fons perdut del 50% del cost subvencionable.
La convocatòria està pensada per a projectes d’un cost subvencionable màxim de 150.000 euros, prevalent els projectes duts a terme per municipis amb menor nombre d’habitants.
11. Carta de serveis IVACE
Aprovada al gener de 2018, l’IVACE es defineix com una agència de desenvolupament regional encarregada d’impulsar un nou model econòmic, sostenible i integrador en la Comunitat Valenciana:
– fomentant la competitivitat de les empreses a través de la I+D i la innovació, la internacionalització i l’emprenedoria,
– potenciant un desenvolupament energètic sostenible i
– promovent infraestructures, serveis industrials i la captació d’inversions.
12. Sol·licit@: nova aplicació per a facilitar la sol·licitud d’ajudes a l’Ivace.
Es tracta d’una eina que té com a principal objectiu facilitar a les empreses i entitats les sol·licituds d’ajuda de les diferents convocatòries de les unitats d’Innovació, Energia, Parcs Empresarials i Internacional.
Amb sol·licit@, l’Ivace agilitza els passos necessaris per a poder demanar les ajudes i simplifica els tràmits de manera considerable, ja que s’han reduït els formularis necessaris dels 15 inicials fins als 5 actuals.
Sol·licit@ permet disposar de tota la informació d’empreses i entitats de manera integrada. És a més un clar exemple de l’aposta de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i de l’Ivace per acostar l’administració a tots els ciutadans i ciutadanes de la Comunitat.
B. Actuacions a desenvolupar, previstes, o bé ja en fase d’inici:
1. Pla d’impuls del vehicle elèctric i desplegament de la infraestructura de recàrrega a la CV.
Es tracta d’un Pla a llarg termini: estableix com a objectius estratègics aconseguir una quota de mercat del vehicle elèctric del 25% del total de vehicles per a 2030, i un total de 270 punts de recarrega ràpida (20 minuts per a recarregar el 80%) i 2.100 punts de recarrega semi – ràpida (90 minuts per a una recarrega del 100%) para aquest any.
En 2017 i 2018 s’han desenvolupat sendes convocatòries per a:
1) Ajudes a la instal·lació de la infraestructura de recarrega per a vehicles elèctrics, amb una inversió de 500.000 euros en cadascun dels dos anys.
2) Programa de Mobilitat Sostenible, amb una inversió de 750.000 euros en 2017 i 1.000.000 euros en 2018.
I es continuarà treballant en el mateix sentit en les pròximes anualitats.
2. Registre Centres Tecnològics de la CV
El Registre de Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana es planteja amb una doble finalitat, disposar d’un major coneixement dels recursos tecnològics i d’innovació a la disposició de les empreses valencianes i potenciar la inversió privada en I+D+i com a motor per a la millora de la competitivitat empresarial i del benestar social en la nostra Comunitat.
La creació del Registre de Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana permetrà impulsar el creixement de la inversió privada en I+D+i no solament en aglutinar l’oferta de serveis i recursos a la disposició de les empreses valencianes, sinó també en facilitar que les actuacions que es promoguen des de la Conselleria / IVACE, per a donar suport a la generació i transferència de coneixement i tecnologia a les empreses valencianes, estiguen dirigides a entitats que tenen a aquestes com a centre de la seua activitat.
En l’Ordre que s’està preparant per a la creació del Registre es recolliran les condicions que aquestes entitats hauran de complir per a la seua consideració com a centres tecnològics de la Comunitat Valenciana al servei d’una economia valenciana de la innovació.