Una economia projectada cap al món

A. Principals actuacions realitzades al llarg de la present legislatura:
1. Ordre 13/2016, de 2 d’agost, de la conselleria d’Economia, Sostenible, Sectors Productius, Comerç I Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes en matèria d’internacionalització.
2. Convocatòries anuals d’ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana. Aquesta línia d’ajudes ha anat ampliant les actuacions recolçades incloent en aquests moments totes aquelles que s’incorporen en el pla de promoció de les empreses, tant les relacionades amb l’assistència a certàmens firals internacionals com les de màrqueting, publicitat, registre de marca, participació en licitacions o contractació de personal especialitzat.
3. Llei 19/2018, de 13 de juliol, d’acceleració de la inversió a projectes prioritaris, a traves de la qual s’ha creat el Punt d’Acceleració a la Inversió com a instrument de coordinació i impuls de projectes empresarials que es consideren prioritaris.
4. Decret 189/2018, de 19 d’octubre, del Consell, pel qual es crea la Comissió Permanent d’Inversions del Punt d’Acceleració de la Inversió.
5. Resolució de 12 de desembre de 2018, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç I Treball, per la qual s’aproven els criteris avaluables i els mínims exigibles per a considerar un projecte d’interés per a la Comunitat Valenciana.
Els projectes empresarials que aporten a la Comunitat Valenciana un valor afegit en àrees com el desenvolupament tecnològic i la innovació, desenvolupament i vertebració territorial, generació d’ocupació, recuperació i foment de sectors tradicionals, protecció mediambiental, promoció de la inclusió social, igualtat i conciliació en l’àmbit laboral o coresponsabilitat, entre altres criteris econòmics, socials i mediambientals, es consideraran prioritaris si compleixen amb els criteris avaluables i els mínims exigibles consensuats en la Comissió Permanent d’Inversions del Punt d’Acceleració de la Inversió, creada per Decret d’acord amb la Llei 19/2018.

B. Actuacions a desenvolupar, previstes, o bé ja en fase d’inici:
Projecte de Decret del Consell pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 19/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, d’acceleració de la inversió a projectes prioritaris.